Door de toegang tot en het gebruik van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De voltallige inhoud van deze site (merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden… kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe tot Judo Koersel of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Judo Koersel ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal Judo Koersel dat zo snel mogelijk rechtzetten. Judo Koersel kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren via webmaster@judo-koersel.be

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Judo Koersel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbereikbaarheid van de website en kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om Judo Koersel, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan Judo Koersel niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina’s van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Judo Koersel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.

COOKIEBELEID

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Die cookies dienen louter om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies (of minibestandjes) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

PRIVACYBELEID

Judo Koersel hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Judo Koersel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Judo Koersel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Judo Koersel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verstrekken van algemene dienstverlening in het kader van onze judoactiviteiten (contractuele grond)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judo Koersel (uitvoering overeenkomst = contractuele grond)
 • Voor verzekeringsdoeleinden (contractuele grond)
 • In het kader van de organisatie van sportpromotionele activiteiten (contractuele grond)
 • Aanwezigheidsregistratie trainingen (contractuele grond)
 • Het vastleggen van judoactiviteiten via foto en film inclusie verspreiding voor publicitaire doeleinden (contractuele grond)
 • Het bijhouden van wedstrijd- en examenresultaten (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • In het kader van de uitvoering van uw vrijwilligersactiviteiten
 • In kader van de aanleg van het patrimonium (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Voor de eerder opgesomde doelstellingen (zie hoofdstuk “Waarom verwerken wij persoonsgegevens”) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens vrijwilligers: naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats , geslacht, GSM en/of telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: rijksregisternummer in kader van de opstelling van het wettelijk verplicht online portaal verenigingswerk (vrijwilligerscontract)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, judograad, gewicht (in geval van wedstrijddeelname), sportdiploma’s, categorie van judoka ((niet)-sportend, sportend, competitief)
 • Gevoelige gegevens : G-judoka, dieet, allergieën, andere bijzondere vereisten i.v.m. gezondheid in geval van organiseren evenementen (met maaltijden).

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door Judo Koersel en zijn niet toegankelijk voor derden en externe organisaties.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van een website en/of Facebook
 • het verzorgen van ICT-infrastructuur
 • het inschrijven op evenementen (inschrijvingssysteem)
 • het aansturen van onze tornooiorganisaties
 • het verspreiden en verwerken van bevragingen
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we

 1. een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
 2. de nodige schriftelijke gebruikersvoorwaarden gemaakt hebben om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen
 3. de schriftelijke gebruikersvoorwaarden van de verwerker zelf gecontroleerd hebben naar het GDPR-compliant zijn.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

BEWAARTERMIJN

Judo Koersel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Judo Koersel verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Judo Koersel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij worden herhaaldelijk gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens via onze website en nieuwsbriefberichtgeving
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Door aansluiting geeft u aan Judo Koersel de toelating om in het kader van onze activiteiten afbeeldingen van u te maken, alsook om deze afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de federatie.

U kan zich, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, beroepen op het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kan u ons hiervoor contacteren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Dit kan bij afspraak gebeuren tijdens de judotraining in de de club waar u bent aangesloten. U zal hierbij verzocht worden uw identiteitskaart mee te brengen naar de dojo. Indien u de identificatie elektronisch wenst te laten verlopen zal u worden verzocht een kopie van uw identiteitskaart over te maken. We raden u hierbij sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een verwerker.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA); dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Drukpersstraat 35 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Judo Koersel kan haar privacy statement steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 18/03/2022.